Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00580-2017-0009 , Възлага: Община Самоков

Пишете ни
00580-2017-0009
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Самоков
Населено място:Самоков
Лице за контакт: инж. Евелина Перфанова - директор дирекция ТСУЕП
Телефон:+359 0885840410
Факс:+359 72266650
Мейл:obsamokow@abv.bg
Интернет адрес:http://samokov.bg/
Срок за получаване на документация за участие:07/07/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:07/07/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:10/07/2017 14:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на Община Самоков, Заседателна зала на трети етаж - ст. 317
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Текущ ремонт на сграда на бивш родилен дом с идентификатор 65231.909.1-гр.Самоков ” по проект „Красива България
описание на поръчката:Текущ ремонт на сграда на бивш родилен дом с идентификатор 65231.909.1-гр.Самоков ” по проект „Красива България”.
Техническата спецификация е предназначена да поясни и развие изискванията по изпълнение на строителните работи, които са предмет на договора за строителство. Тя е неделима част от документацията за участие в обществена поръчка за строителство, наред с договорните условия, работните чертежи и количествените сметки.
Реализирането на проекта цели подобряване на физическата и жизнена среда в Община Самоков, като предпоставка за осигуряване на устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и възможности за социално развитие.
Проектът има за цел подобряване енергийната ефективност на сградата на бивш родилен дом, която се използва като административна сграда от Общинско лесничейство, Общинска комисия за борба с противообществените прояви на пълнолетни и непълнолетни и ОП „Строителни ремонти и озеленяване
Дата на публикуване:21.06.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 3
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=789856&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.