Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00118-2017-0026, Възлага: Община Сливен

Пишете ни
00118-2017-0026
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Сливен
Населено място:Сливен
Лице за контакт:инж. Христо Георгиев
Телефон:+359 44611100
Факс:+359 44662350
Мейл:g_tujarova@abv.bg
Интернет адрес:http://www.sliven.bg
Срок за получаване на документация за участие:14/12/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:14/12/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:15/12/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:стая № 17, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строително-монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) по проект „Подобряване на образователната инфраструктура в гр. Сливен“, финансиран от ОП „Региони в растеж“, по четири обособени позиции
описание на поръчката:Възлаганите в настоящата процедура СМР са част от проект,насочен към подобряване на образователната инфраструктура в Община Сливен.
Обособена позиция 1 - "Реконструкция, основен ремонт и саниране на детска градина "Детство"
Обособена позиция 2 - "Реконструкция на детска градина "Зорница"
Обособена позиция 3 - "Реконструкция на детска градина "Мак"; Обособена позиция 4 - "Реконструкция на детска градина "Папазян"
Дата на публикуване:17.11.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 12
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=815128&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.