Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00450-2017-0048, Възлага: Община Нови пазар

Пишете ни
00450-2017-0048
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Нови пазар
Населено място:Нови пазар
Лице за контакт:Катерина Георгиева
Телефон:+359 053723311
Факс:+359 053795530
Мейл:npazar@icon.bg
Интернет адрес:http://www.novipazar.acstre.com/.
Срок за получаване на документация за участие:29/12/2017 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/12/2017 17:00
Дата на отваряне на офертите:08/01/2018 14:00
Място на отваряне на офертите:Административната сграда на община Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. "Васил Левски" № 3, зала 310
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Частичен ремонт сграда кметство, с. Писарево, община Нови пазар в УПИ ІІ, кв.20
описание на поръчката:Предметът на настоящата обществена поръчка е частичен ремонт сграда кметство, с. Писарево, община Нови пазар” в УПИ ІІ, кв.20. Сградата е двуетажна, като част от сключено застрояване между други две сгради в имота, който е предназначен за Конструкцията на сградата е монолитна. Поради денивелация на терена, височината на помещенията на приземния етаж е различна. На него са разположени стаята на кмета , библиотека и стопански помещения. Имотът е със съществуваща ел.инсталация. В и К инсталация и съоръжения няма изградени. Покривът е скатен, с дървена конструкция и керемиди. Подовите настилки са с паркет, който е компрометиран. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и количествената сметка, приложена към документацията за участие.
Дата на публикуване:29.11.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=815435&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.