Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 01055-2017-0024, Възлага: Агенция по геодезия, картография и кадастър

Пишете ни
01055-2017-0024
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител: Агенция по геодезия, картография и кадастър
Населено място:София
Лице за контакт:инж. Боян Чиприянов
Телефон:+359 28188317
Факс: +359 29555333
Мейл:acad@cadastre.bg
Интернет адрес:http://www.cadastre.bg
Срок за получаване на документация за участие:03/01/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/01/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:04/01/2018 10:30
Място на отваряне на офертите:сградата на АГКК, гр. София 1618, ул. Мусала № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК по шест обособени позиции
описание на поръчката:Обществената поръчка включва комплекс от взаимосвързани и взаимозависими строително-ремонтни и монтажни дейности на сгради и находящи се в тях инсталации, които следва да бъдат извършени в определена и е с шест обосбени позиции със следните предмети:
-Обособена позиция № 1 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“
Обособена позиция № 2 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Варна, Добрич, Търговище и Шумен“
Обособена позиция № 3 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“
Обособена позиция № 4 „Извършване на текущи ремонти на сгради на АГКК в градовете Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково”
Обособена позиция № 5 „Извършване на текущ ремонт в сграда собственост на АГКК, находяща се в гр. София, ул. „Кракра“ № 3
Обособена позиция № 6 „Подмяна дограма по фасада на сграда находяща се в гр. Разград, ул. „Бузлуджа“ №2“
Дата на публикуване:29.11.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 24
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=816310&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.