Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00116-2017-0030, Възлага: Община Лом

Пишете ни
00116-2017-0030
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Лом
Населено място:Лом
Лице за контакт:Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова
Телефон:+359 971-69138
Факс:+359 971-66026
Мейл:lom.municipality@lom.egov.bg
Интернет адрес:http://www.lom.bg
Срок за получаване на документация за участие:03/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:04/01/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:Общинска администрация гр. Лом, ул. Дунавска № 12, Заседателна зала III етаж
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР) НА СГРАДИ ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБЩИНА ЛОМ ПО 6 (ШЕСТ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
описание на поръчката:„Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) на сгради от образователната инфраструктура на община Лом по 6 (шест) обособени позиции”
Обособена позиция №1: ПГ „Найден Геров”;
Обособена позиция №2: СОУ „Д.Маринов” (малка сграда);
Обособена позиция №3: I ОУ „Н. Първанов”;
Обособена позиция №4: ЦДГ 7 „Калинка” в т.ч. детска ясла 1;
Обособена позиция №5: II ОУ „К. Фотинов”;
Обособена позиция №6: III СОУ „Отец Паисий”.
Обхвата на обществената поръчка включва следните дейности: (отнася се за всички обособени позции):
Дейност I - Разработване на инвестиционен проект във фаза „работен проект“;
Дейност II - Изпълнение на СМР по реализиране на строителството на обектите, съгласно изготвените от Изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционен проект;
Дейност III - Дейности, свързани с Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР;
Дейност IV - Гаранционна отговорност.
Дата на публикуване:29.11.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 240
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=816732&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.