Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00814-2017-0024, Възлага: Община Враца

Пишете ни
00814-2017-0024
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Враца
Населено място:Враца
Лице за контакт:Марио Милов, началник на Отдел Обществени поръчки
Телефон:+359 92622400
Факс:+359 92623061
Мейл:mmilov@vratza.bg
Интернет адрес:http://www.vratza.bg/
Срок за получаване на документация за участие:16/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:17/01/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Заседателната зала на Община Враца - гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор), във връзка с реализацията на Националната програма за ....Продължава в т.VI.3) Допълнителна информация
описание на поръчката:Обществената поръчка е насочена към обновяване на многофамилната жилищна сграда, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилната жилищна сграда, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилната жилищна сграда ще допринесе за:
• по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилната жилищна сграда и намаляване на разходите за енергия;
• подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
• осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
Дата на публикуване:20.12.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 6
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=819908&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.