Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00051-2017-0025, Възлага: Община Видин

Пишете ни
00051-2017-0025
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Видин
Населено място:Видин
Лице за контакт:Лидия Панайотова - Началник отдел Обществени поръчки
Телефон:+359 94609473
Факс:+359 94601132
Мейл:kmet@vidin.bg
Интернет адрес:http://www.vidin.bg
Срок за получаване на документация за участие:22/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:23/01/2018 14:30
Място на отваряне на офертите:гр. Видин, пл. "Бдинци" № 2, Заседателна зала етаж VІ
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър "Вида"и оформяне на прилежащото околно пространство
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е „Консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър "Вида"и оформяне на прилежащото околно пространство“.
Обектът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на СМР и КРР в съответствие с изготвен, съгласуван и одобрен работен проект, по следните части:
• Част Архитектура;
• Част Конструкции;
• Част Водоснабдяване и канализация;
• Част Технология;
• Част Електро;
• Част ОВ;
• Част Енергийна ефективност;
• Част Паркоустройство и благоустройство;
• Част Пожарна безопасност;
• План за безопасност и здраве;
• План за управление на строителните отпадъци.
Изпълнението на СМР и КРР се извършва в съответствие с част трета „Строителство“ от ЗУТ и започва след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Дата на публикуване:20.12.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 6
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=819533&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.