Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00383-2017-0039, Възлага: Кметът на Община град Добрич

Пишете ни
00383-2017-0039
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кметът на Община град Добрич
Населено място:
Лице за контакт:Станка Василева, Ивелина Никова, Весела Димитрова
Телефон:+359 58600001
Факс:+359 58600166
Мейл:dobrich@dobrich.bg
Интернет адрес:http://www.dobrich.bg/
Срок за получаване на документация за участие:24/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:25/01/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Добрич, ул. "България" №12, сградата на Община град Добрич, Заседателна зала 2 ет.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:ИНЖЕН-НГ–проект.,упр.на авт.надзор и изп.на СМР/СРР за във.на мерки за енерг. ефект.по проект:„Енерг. обновяване на МЖС в гр.Добрич”, по ОП„РР“ 2014-2020” на сграда с адм.адрес:гр.Д-ч, ул.Страцин4
описание на поръчката:Предметът на поръчката, обхваща - изпълнение на инженеринг за една многофамилна сграда в гр.Добрич и включва: 1.Изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен, за внедряване на най-ефективния пакет от енергоспестяващи мерки за съответната сграда;2.Извършване на строително-монтажни работи и дейности на обекта, съгласно изготвения от Изпълнителя, съгласуван и одобрен по съответния ред Работен инвестиционен проект;3.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнението на СМР на обекта в съответствие с изискванията на чл. 162, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ. Обществената поръчка е насочена към внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в жилищни сгради, за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на хората живеещи в тях.
Дата на публикуване:09.01.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=820483&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.