Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00022-2017-0008, Възлага: Община Асеновград

Пишете ни
00022-2017-0008
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Асеновград
Населено място:Асеновград
Лице за контакт:инж. Биляна Малинова - гл.експерт в отдел ПИДРПП
Телефон:+359 33120283
Факс:+359 33165156
Мейл:obstina@assenovgrad.com
Интернет адрес:http://www.assenovgrad.com
Срок за получаване на документация за участие:29/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:29/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:30/01/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. Николай Хайтов №9, зала 517
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ, МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНИТЕ ИМ ПРОСТРАНСТВА
описание на поръчката:Настоящата има за цел да реализира дейности насочени към обновяване на обществени сгради от образователната структура, а именно – училища и детски градини, като чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност се цели да се осигурят по-добри условия на обитаване за децата, учениците и педагогическия персонал, топлинен комфорт и по-високо качество и достъпност за всеки на жизнената среда. Дейностите включени в предмета на поръчката са строително-ремонти работи с цел прилагане на мерки за енергийна ефективност на три детски градини и предвидените прилежащи дворни пространства на територията на гр.Асеновград и рехабилитация на дворните пространства на две училища с изграждане на нови спортни площадки. Очаквани резулатати: по-високо ниво на енергийната ефективност на обществените сгради и намаляване на разходите за енергия; подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите; осигуряване на по-добра среда за обучение и отдих.
Дата на публикуване:09.01.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 180
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=820828&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.