Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00073-2017-0055, Възлага: Община Велико Търново

Пишете ни
00073-2017-0055
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Велико Търново
Населено място:Велико Търново
Лице за контакт:Зорница Кънчева, инж. Валентина Миткова, Мая Тодорова
Телефон:+359 62619503/ +359 62619511/ +359 62619229
Факс:+395 62619231
Мейл:mop_vt@abv.bg
Интернет адрес:http://https://www.veliko-tarnovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:15/01/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/01/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:17/01/2018 14:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на Община Велико Търново
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Община Велико Търново, Общински център за услуги и информация на граждани в сградата на Община Велико Търново
описание на поръчката:Обект на настоящата обществена поръчка са Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ по обособени позиции:
ОП № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“;
ОП № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”;
ОП № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”;
ОП № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”;
ОП № 5 – Реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ДГ „Пролет”.
Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция.
Дата на публикуване:09.01.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 150
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=817975&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.