Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00211-2018-0005, Възлага: Кмет на Община Хасково

Пишете ни
00211-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Кмет на Община Хасково
Населено място:Хасково
Лице за контакт:Венцислава Антонова
Телефон:+359 38603375
Факс:+359 38664110
Мейл:pnovk_haskovo@abv.bg
Интернет адрес:http://www.haskovo.bg
Срок за получаване на документация за участие:26/02/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:26/02/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:27/02/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Хасково, пл. Общински №1, ет.2, заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Избор на изпълнител за осъществяване на СН и инвеститорски контрол на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 „Зорница“ - сграда „Незабравка“, ул. „Добруджа“ 59, гр. Хасково
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е избирането на изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит в упражняването на консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, а именно упражняване на строителен надзор за гарантиране законосъобразното изпълнение на строителнo- монтажните работи, упражняване на инвеститорки контрол, включително изпълнение функциите на координатор по безопасност и здраве, изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт във връзка с въвеждането в експлоатация на строеж „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул. "Добруджа" 59, гр. Хасково“.
Изпълнителят носи отговорност за дейностите и задълженията му като участник в строителния процес, регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от ЗУТ. Строително-монтажните работи обхващат прилагане на мерки за енергийна ефективност и газифициране в сградата на ДГ 3 "Зорница" - сграда "Незабравка", ул."Добруджа" 59, гр. Хасково.
Дата на публикуване:06.02.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=825339&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.