Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00490-2018-0005, Възлага: Община Марица-област Пловдив

Пишете ни
00490-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Марица-област Пловдив
Населено място:Пловдив
Лице за контакт:Любомира Ангелова
Телефон:+359 32907800
Факс:+359 32951934
Мейл:obstina@maritsa.org
Интернет адрес:http://www.maritsa.org
Срок за получаване на документация за участие:25/04/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:25/04/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:26/04/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на общинска администрация-Община Марица, град Пловдив,бул. Марица" № 57А,етаж 2-заседателна зала.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изграждане на обект Целодневна детска градина в УПИ I- детска градина /ПИ-501.256/ кв.39, по плана на с. Строево, Община Марица
описание на поръчката:Функционалното разпределение на етажа (кота±0,00)
Застроена площ на частта за изграждане е – 504,62 м.кв.
Предвидените в настоящата обществена поръчка дейности по строително монтажни работи на обекта са базирани на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“, строително разрешение № 545 от 25.10.2017 г.
Инвестиционният проект съдържа следните части: Архитектурна-земни работи, кофражни работи, армировъчни работи и бетоови работи; Конструктивна-покривни работи, зидарски работи, изолационни работи, мазачески работи, бояджийски работи, дограма; Електроинсталации; Пожарна безопасност; Енергийна ефективност с Оценка за съответствие, План за безопасност и здраве; Геодезия – заснемане и Количествени сметки.
Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъдат внимателно съхранявани
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 6
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=836517&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.