Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00159-2018-0003, Възлага: Община Добричка

Пишете ни
00159-2018-0003
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Добричка
Населено място:Добрич
Лице за контакт:Емилия Желязкова Атанасова – ст. експерт в дирекция УТСОСПООС
Телефон:+359 058600889
Факс:+359 058600180
Мейл:obstina@dobrichka.bg
Интернет адрес:http://www.dobrichka.bg
Срок за получаване на документация за участие:24/04/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:24/04/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:25/04/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Зала 108 в административната сграда на Община Добричка, гр. Добрич, ул. Независимост № 20
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонт на сгради, публични пространства, водостоци и канавки на територията на община Добрич
описание на поръчката:Предмет на обществената поръчка е извършването на строително-ремонтни дейности на обекти, общинска собственост /сгради и инфраструктура/. Обществената поръчка включва 15 (петнадесет) обособени позиции.
Предвидено е да се извършат ремонтно-възстановителни работи в единадесет читалищни сгради, шест кметства, пет детски градини, четири социални патронажа, два клуба на пенсионера, здравна служба, сграда вишка, две естествени чешми, сграда дом на покойника, външни тоалетни и инфраструктурни обекти. Строителните дейности се извършват в двадесет и шест населени места на територията на община Добричка, област Добрич.
Всеки Участник може да подаде оферта за една или повече или всички обособени позиции.
Прогнозните количества на видовете строителни работи по всяка обособена позиция са описани в точка 2 на този раздел.
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 90
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=837716&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.