Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Статистика  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00172-2018-0004, Възлага: Община Хитрино

Пишете ни
00172-2018-0004
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Хитрино
Населено място:Хитрино
Лице за контакт:Ахмед Ахмед-заместник кмет на Община Хитрино
Телефон:+359 53412250
Факс:+359 53412120
Мейл:kmet@hitrino.org
Интернет адрес:http://www.hitrino.org/
Срок за получаване на документация за участие:27/04/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:27/04/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:02/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Административната сграда на Община Хитрино, с. Хитрино, ул."Възраждане" № 45, етаж 2, заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изв-не на основен ремонт, енергоефективна рех-я и подобр. на прилеж. пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в с. Хитрино, общ. Хитрино, обл. Шумен в рамките на проект: ......., по 2 (две) обособени позиции
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на основен ремонт, енергоефективна рехабилитация и подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, община Хитрино, област Шумен, дейности обособени в 2 (две) обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Извършване на основен ремонт и енергоефективна рехабилитация на ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино“; Обособена позиция № 2: „Подобряване на прилежащите пространства към ЦДГ „1-Ви Юни“ в село Хитрино, община Хитрино“.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие - Приложение № 3 за ОП № 1 и Приложение № 4 за ОП № 2. Количествени сметки са съпътствани от технически проект, който дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи. За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Хитрино.
Дата на публикуване:03.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 120
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=838437&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.