Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 5660-2018-0001, Възлага: Народно Читалище Пробуда 1929

Пишете ни
5660-2018-0001
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Народно Читалище Пробуда 1929
Населено място:с. Хитрино
Лице за контакт:Десислав Венелинов Десподов - Председателят на читалищното настоятелство
Телефон:+359 53412121
Факс:+359 53412121
Мейл:probuda_1929@mail.bg
Интернет адрес:http://www.hitrino.org/
Срок за получаване на документация за участие:04/07/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/07/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:05/07/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Сградата на Народно читалище „Пробуда 1929“ , с. Хитрино, ул."Христо Ботев" № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изв. на основен ремонт, на НЧ „Пробуда 1929“ в с. Хитрино, в рамките на проект: „Подобр. на средата и достъпа до култ. услуги, чрез изв. на осн. ремонт, оборудване и обзав. на читалище „Пробуда 1929
описание на поръчката:Предмет на настоящата обществена поръчка е извършване на основен ремонт на Народно читалище „Пробуда 1929“ в село Хитрино, Община Хитрино: Подобект нова пристройка – санитарен възел и Подобект съществуваща сграда.
Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие - Приложение № 4.
Количествени сметки са съпътствани от Tехнически проект, който дават ясна представа за предвидените строително-монтажни работи.За обекта има издадено разрешение за строеж на главния архитект на Община Хитрино.
Дата на публикуване:13.06.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 210
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=849645&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.