Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00109-2017-0031, Възлага: Община Благоевград

Пишете ни
00109-2017-0031
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Благоевград
Населено място:Благоевград
Лице за контакт:Никола Радойчев
Телефон:+359 73867788
Факс:+359 73884451
Мейл:nradoychev@blgmun.com
Интернет адрес:http://www.blgmun.com
Срок за получаване на документация за участие:18/08/2017 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:18/08/2017 17:30
Дата на отваряне на офертите:21/08/2017 10:00
Място на отваряне на офертите:Зала 101 на Община Благоевград
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация - Благоевград, продължава в раздел VI.3.
описание на поръчката:Изпълнение на инженеринг (проектиране, строително - монтажни работи и авторски надзор), с обект на интервенция – сградата на общинска администрация - Благоевград във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински административни сгради”, административен договор № BG16RFOP001-1.008-0006-C01, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.”
Предвижда се изготвяне на инвестиционен проект по части предвидени в документацията за участие и изпълнение на строително-монтажни работи предвид обследването за енергийна ефективност, техническия паспорт на сградата и условията предвидени в документацията за участие.
Дата на публикуване:21.07.2017
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 275
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=795518&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.