Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00267-2018-0032, Възлага: Община Пловдив

Пишете ни
00267-2018-0032
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Пловдив
Населено място:Пловдив
Лице за контакт:Вероника Шеханова- юрисконсулт в Дирекция Обществени поръчки
Телефон:+359 32656780
Факс:+359 32660571
Мейл:todor_todorov@plovdiv.bg
Интернет адрес:http://www.plovdiv.bg
Срок за получаване на документация за участие:03/05/2018 17:15
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:03/05/2018 17:15
Дата на отваряне на офертите:04/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр. Пловдив, пл. Стефан Стамболов №1, ет. 3, зала №36
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Текущи ремонтни дейности на обекти на Община Пловдив по три обособени позиции
описание на поръчката:Предметът на обществената поръчка включва ремонти дейности в обекти, собственост на Община Пловдив, а именно: Обособена позиция №1 „Ремонт на покрив в Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“
Обособена позиция №2 „Текущи ремонти в сгради за нуждите на КСУ „Св. Константин и Елена“
Обособена позиция №3 „Текущи ремонти в сгради за нуждите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства“.
Конкретните дейности за изпълнение предмета на поръчката по вид и количества са представени в количествено-стойностните сметки за всяка от обособените позиции.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 12
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=839434&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.