Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00964-2018-0005, Възлага: Община Генерал Тошево

Пишете ни
00964-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Генерал Тошево
Населено място:Генерал Тошево
Лице за контакт:инж.Ст.Лищева, началник отдел Териториално устройство, инвест. дейност и екология, Елена Маркова- Гл. спец.стр.техник отдел „ТУС
Телефон:+359 57312020
Факс:+359 57312505
Мейл:mail@toshevo.org
Интернет адрес:http://www.toshevo.org
Срок за получаване на документация за участие:16/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:16/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:17/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр.Генерал Тошево, ул. Васил Априлов №5, сградата на Общинска администрация, заседателна зала, ет.3.
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции
описание на поръчката:Предметът на настоящата обществена поръчка е „ Ремонтно - възстановителни работи на общински сгради и пространства на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”, и е разделен на 14 обособени позиции,описани в Раздел II.2 от настоящото обявление.Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка за всеки обект, е подробно описана и регламентирана в техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществена поръчка, публикувана на сайта на Община Генерал тошево, в профила на купувача, електронната преписка на поръчката.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=841707&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.