Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00189-2018-0007, Възлага: Община Севлиево

Пишете ни
00189-2018-0007
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Севлиево
Населено място:Севлиево
Лице за контакт:Стефан Тотевски - началник на отдел Строителство и ремонти
Телефон:+359 675396177
Факс:+359 67532773
Мейл:sevlievo@sevlievo.bg
Интернет адрес:http://www.sevlievo.bg
Срок за получаване на документация за участие:08/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:08/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:09/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Зала 202, в административна сграда Община Севлиево, град Севлиево, пл. Свобода № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево
описание на поръчката:Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП е изпълнение на строителство. Наименованието на обществената поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи по проект: „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Основно училище „Васил Левски“ с. Шумата, община Севлиево“, CPV-код от Общия терминологичен речник: 45000000 „Строителни и монтажни работи“
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в месеци: 30
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=838606&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.