Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00212-2018-0005, Възлага: Община Петрич

Пишете ни
00212-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Петрич
Населено място:Петрич
Лице за контакт:инж. Катя Стоянова
Телефон:+359 74569112
Факс:+359 74562090
Мейл:oa_petrich@mbox.contact.bg
Интернет адрес:http://www.petrich.bg
Срок за получаване на документация за участие:02/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:02/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:03/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:гр.Петрич, ул."Цар Борис III" № 24, Общинска администрация-Петрич
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции
описание на поръчката:Ще се извършва изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич" по три обособени позиции:Об. позиця 1 – Основен ремонт, преустройство и смяна на предназначението на етаж /с идентификационен номер 56126.603.1555.12.3/ в Упи II, кв. 53 в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за изграждане на нов център за обществена подкрепа (ЦОП) и осигуряване на достъп;Об. позиция 2 – Основен ремонт, преустройство, реконструкция и смяна предназначение, част от болнично заведение /с идентификаторен номер 56126.603.9959.1 в УПИ ХLII, кв.53, гр. Петрич/ в център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/;Об. позиця 3 – Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Крайна дата: 30/04/2019
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=839874&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.