Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00116-2018-0015, Възлага: Община Лом

Пишете ни
00116-2018-0015
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Лом
Населено място:Лом
Лице за контакт:Анна Йорданова, Мария Преславова, Цветелина Миронова
Телефон:+359 971-69138
Факс:+359 971-66026
Мейл:lom.municipality@lom.egov.bg
Интернет адрес:http://www.lom.bg
Срок за получаване на документация за участие:09/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:09/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:10/05/2018 13:30
Място на отваряне на офертите:Общинска администрация гр. Лом, ул. Дунавска № 12, Заседателна зала III етаж
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) в изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива социална среда за деца в община Лом“ по 2 (две) обособени позиции
описание на поръчката:Изпълнението на инженеринг включва три основни групи дейности:
Дейност I – Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен проект“ за съответната сграда и прилежащото към нея дворно пространство, както и дейности представляващи условие, следствие или допълнение към него и текущото състояние на съответния обект;
Дейност II – Извършване на строително-монтажните работи (СМР) по реализиране на строителството на обектите в съответствие с: Техническото предложение на Изпълнителя, включващо всички видове дейности, които ще се изпълняват съобразно изготвения от Изпълнителя одобрен инвестиционен проект, предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;
Дейност III – Дейности, свързани с Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР на строежа.
Подробно описание на всички предвидени дейности се съдържа в приложената към документацията техническа спецификация и документите, приложени към нея.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 240
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=840948&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.