Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 5615-2018-0005, Възлага: Дирекция Миграция

Пишете ни
5615-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Дирекция Миграция
Населено място:София
Лице за контакт:Ст. Широканска
Телефон:+359 29825649
Факс:+359 29823775
Мейл:migration@mvr.bg
Интернет адрес:http://https://www.mvr.bg/migration
Срок за получаване на документация за участие:15/05/2018 17:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/05/2018 17:30
Дата на отваряне на офертите:17/05/2018 13:30
Място на отваряне на офертите:София, бул. Княгиня Мария Луиза № 48
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ
описание на поръчката:Предметът на настоящата обществена поръчка е изпълнение на етапи I и II от проект „Разширение на СДВНЧ“ в гр. Любимец , който ще се реализира на 3 етапа.
Първият етап обхваща премахването на съществуващите обекти - 2 склада , кучкарник, ГСМ и демонтаж на подземни резервоари 7 бр., които се намират на присъединената територия, намиращи се в южната част на разширението и изграждането на бетонова ограда около площадката и ажурна метална ограда за паркинга.
Вторият етап обхваща изграждането на КПП,охранителни кули – 2 бр., сградно водопроводно и сградно канализационно отклонение, уличен канал, надстройка на охранителна ограда с Н=2м., периметрова охрана, пътна сигнализация и маркировка.
Дата на публикуване:17.04.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 180
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=842035&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.