Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00814-2018-0010, Възлага: Община Враца

Пишете ни
00814-2018-0010
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Враца
Населено място:Враца
Лице за контакт:Ваня Могиланска, главен експерт Обществени поръчки
Телефон:+359 876964676
Факс:+359 92623061
Мейл:vmogilanska@vratza.bg
Интернет адрес:http://www.vratza.bg/
Срок за получаване на документация за участие:22/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:22/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:23/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:Конферентната зала на Община Враца с административен адрес: гр. Враца, ул. Стефанаки Савов № 6
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с изпълнение на процедура ВG16RFOP001-5.001-0022-С01 „Подкрепа за деинституционализация....Продължава в II.1.4.
описание на поръчката:Настоящата обществена поръчка обхваща проектиране - изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „технически проект”, изпълнение на строителство - ремонтни дейности в сградите на трите обособени позиции за социални услуги на територията на гр. Враца - „Център за настаняване от семеен тип за деца” (е капацитет 12 места)”, „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст” и „Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет до 8 места”, въз основа на одобрения инвестиционен проект и извършване на авторски надзор по време на строително-монтажните работи.
Съществуващото помещение, което ще се преустройва представлява самостоятелен обект в сграда с площ 158,29 м2 и се намира на първи етаж в съществуваща сграда с административен адрес: „гр. Враца, ул. „Никола Вапцаров“ № 1”. Сградата представлява многофамилна шест етажна жилищна сграда с обособена част за културни и обществени дейности на първия етаж.
За реализирането на проекта е необходимо да бъдат извършени СМР по части:
Част „Архитектура” - Предвижда се вътрешен ремонт на всички помещения (шпакловка и боядисване стени и тавани), доставка и полагане на ламиниран паркет в спалните помещения, доставка и монтаж на теракот в дневната и кухнята, ремонт санитарни възли (доставка и монтаж на фаянс и теракот), подмяна на съществуваща метална дограма с РVС - 5 камерна (бяла, К - стъкло и 50 % отваряемост), подмяна на вътрешните врати с интериорни.
За постигане изискването за достъпна среда, съгласно Наредба №4/1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, ще бъде изградена рампа за преодоляване на различни височини, вследствие на разликата между нивата на терена.
Част „Електро” - Подмяна на вътрешната електро инсталация (ново окабеляване, разпределителни табла, контакти, ключове, осветителни тела).
Част „ВиК” - Предвижда се цялостна подмяна на вътрешната „ВиК“ инсталация, подмяна „ВиК“ санитарни в сервизните помещения.
Част „ОВ” - Отоплението на „Наблюдавано жилище за младежи от 18 г. до 21 г. възраст” е предвидено да се осъществи от 4 броя „Климатик инверторен не по-малко от 24 ВU“. Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строително-монтажните работи. Дейностите са подробно посочени в техническата спецификация. Прогнозната стойност на обособената позиция е вразмер на 59 347,00 (петдесет и девет хиляди триста четиридесет и седем) лева без ДДС, в т.ч.:
- за изработка технически проект – 3 200,00 лева;
- за изпълнение на СМР – 55 587,00 лева;
- за упражняване на авторски надзор – 560,00 лева;
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 240
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843346&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.