Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00851-2018-0002, Възлага: Община Пирдоп

Пишете ни
00851-2018-0002
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Пирдоп
Населено място:Пирдоп
Лице за контакт:Светозар Стоянов
Телефон:+359 7181-5242
Факс:+359 7181-5242
Мейл:Obshtina_pirdop05@abv.bg
Интернет адрес:http://www.pirdop.bg
Срок за получаване на документация за участие:23/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:23/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:28/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Пирдоп, пл. Тодор Влайков № 2, ет.3, заседателна зала
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Избор на изпълнител за „Изпълнение на СМР по проект „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“, ведно със сгради „Невена Генчева“ и „Снежанка“ гр. Пирдоп”
описание на поръчката:В предметния обхват на възлагане с обществената поръчка е включено изпълнението на строително-монтажни работи на следните три подобекта: Подобект 1: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – централна сграда“; Подобект 2: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Невена Генчева“; Подобект 3: „Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ДГ „Пека и Карло Чоконяни“ в гр. Пирдоп – сграда (филиал) „Снежанка“. Пълно и детайлно специфициране на конкретните видове работи за всеки един от подобектите на строителна интервенция, както и съответното, необходимо количество за изпълнението им, е подробно описано в Техническата спецификация, с приложени обяснителни записки и количествени сметки.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 180
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843510&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.