Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00803-2018-0005, Възлага: Община Кубрат

Пишете ни
00803-2018-0005
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Кубрат
Населено място:Кубрат
Лице за контакт:С. Любенова – младши експерт „Обществени поръчки”
Телефон:+359 84872020
Факс:+359 84873205
Мейл:kubrattown@abv.bg
Интернет адрес:http:// www.kubrat.bg
Срок за получаване на документация за участие:15/05/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:15/05/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:16/05/2018 11:00
Място на отваряне на офертите:Заседателна зала - ет. 2, Община Кубрат, гр. Кубрат, ул. Княз Борис I № 1
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА “РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДАТА НА ОБЩИНА КУБРАТ, С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ“ И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
описание на поръчката:Предмет на настоящата поръчка е: „Изготвяне на технически проект за “Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.Възлагането на настоящата поръчка е свързано с изпълнението на проект „Реконструкция на сградата на община Кубрат, с цел подобряване на енергийна ефективност“, схема за предоставяне на БФП по ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. от мярка 7.Проектът е насочен към изпълнение на обновяване за енергийна ефективност в общинска сграда на община Кубрат, като с него се цели: -По-високо ниво на енергийна ефективност и намаляване разходите на енергия; -Да се допринесе за устойчивото и интегрираното развитие; -Да се подобри качеството на живот и жизнена среда.
Дата на публикуване:04.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 15
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=843766&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.