Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00030-2018-0012, Възлага: Община Силистра

Пишете ни
00030-2018-0012
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Силистра
Населено място:Силистра
Лице за контакт:Женя Димитрова - гл. експерт Обществени поръчки
Телефон:+359 86-816260
Факс:+359 86-823343
Мейл:op_silistra@abv.bg
Интернет адрес:http://www.silistra.bg
Срок за получаване на документация за участие:01/06/2018 17:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:01/06/2018 17:00
Дата на отваряне на офертите:04/06/2018 14:00
Място на отваряне на офертите:гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33, стая 202 (заседателна зала) на общинска администрация Силистра
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания
описание на поръчката:Строително монтажни и ремонтни дейности на обект Дневен център за деца и младежи с увреждания по Проект Осигуряване на ефективна инфраструктура за подкрепа на процеса за деинституционализация на грижите за деца - Силистра, Договор № BG16RFOP001-5.001-0039-С01 по Оперативна програма Региони в растеж. При изпълнение на поръчката ще се изпълнят следните основни видове строително монтажни работи: подмяна на дограма, топлоизолация на покриви, топлоизолиране по външни стени, както и техните спомагателни и съпътстващи дейности. Пълната информация относно обхвата, обема и изискванията към изпълнението на обществената поръчка, е подробно описана и регламентирана в Техническата спецификация и Количествената сметка, неразделна част от документацията за участие.
Дата на публикуване:21.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=844423&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.