Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00169-2018-0015 , Възлага: Община Ловеч

Пишете ни
00169-2018-0015
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Община Ловеч
Населено място:Ловеч
Лице за контакт:Найден Вълчев
Телефон:+359 68-688242
Факс:+359 68-688280
Мейл:lovechrsk@gmail.com
Интернет адрес:http://www.lovech.bg/
Срок за получаване на документация за участие:04/06/2018 18:00
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:04/06/2018 18:00
Дата на отваряне на офертите:05/06/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:гр. Ловеч, ул. Търговска 22, сградата на Община Ловеч
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Извършване на строително-ремонтни работи в Наблюдавано жилище по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч“, финансиран по ПО 5 на ОПРР 2014-2020г.
описание на поръчката:Община Ловеч предвижда разкриване на нова услуга от резидентен тип – „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21-годишна възраст с капацитет до 6 места. За нуждите на услугата ще се извършат строително-ремонтни работи в апартамент - публична общинска собственост, намиращ се в бл.203, вх.А, ет.2, в жилищен квартал „Здравец“ в гр.Ловеч.
Строително-ремонтните работи (СРР), предмет на настоящата поръчка, ще се извършат в рамките на проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр.Ловеч“ на Община Ловеч, финансиран по ПО 5 на ОПРР 2014-2020 г.
С изпълнение на строително - ремонтните работи, ще се обнови инфраструктура, удовлетворяваща основните композиционни и функционални изисквания за предоставяне на услугите, утвърдени от Министерството на труда и социалната политика и Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“.
Дата на публикуване:21.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 60
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=844696&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.