Дограма
За нас  |   Участие  |   Реклама  |   Контакти  |   Форум  |   Новини
Начало

Търг: 00831-2018-0007, Възлага: Многопрофилна транспортна болница - Пловдив

Пишете ни
00831-2018-0007
Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
Възложител:Многопрофилна транспортна болница - Пловдив
Населено място:Пловдив
Лице за контакт:инж. Н. Василева
Телефон:+359 32277607
Факс:+359 32674659
Мейл:zop@mtb-plovdiv.com
Интернет адрес:http://www.mtb-plovdiv.com
Срок за получаване на документация за участие:30/05/2018 16:30
Срок за получаване на оферти или заявления за участие:30/05/2018 16:30
Дата на отваряне на офертите:31/05/2018 10:00
Място на отваряне на офертите:МТБ - Пловдив, ул. Колхида - продължение, рапортна зала 1 етаж бл. Б
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР по подобряване на енергийната ефективност на сградата на МТБ - Пловдив
описание на поръчката:Предметът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство и включва най- общо описаните по-долу дейности:
• Изготвяне на технически проект за нуждите на обновяването, изготвен съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба, по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количество-стойности сметки по приложимите части.
Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за обновяване за енергийна ефективност, извършено в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ. Изпълнението на СМР започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта.
• Осъществяване на авторски надзор, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение.
Дата на публикуване:21.05.2018
Краен срок за изпълнение:Продължителност в дни: 165
Пълна информация:http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014&id=844736&mode=view
*   Източник:   Агенция по обществени поръчки
 
Всички оферти за групово пазаруване     Уеб сайт от МедияСофт ЕООД       
Copyright © 2006-2009 «Интернет каталог "Прозорци и врати в България" - всичко за нашата дограма!»
ПВЦ и алуминиева дограма, индивидуални оферти, цени и срокове за изпълнение.